piątek, 15 grudnia 2017
  • en
  • es
  • pl
  • it

Postanowienia Umowne i Polityka Prywatności

Postanowienia Umowne i Polityka Prywatności mają zastosowanie do wszystkich użytkowników tej Witryny. Niniejszym, używając tej Witryny jesteś nimi związany i wyrażasz na nie zgodę. www.ofmconv.net zastrzega sobie prawa do modyfikacji Postanowień Umownych i Polityki Prywatności w każdym czasie bez uprzedniego zawiadomienia użytkowników. Jakakolwiek modyfikacja jest skuteczna od momentu zamieszczenia jej w tej Witrynie.

• Używanie informacji dostępnych w Witrynie Dozwolone jest pobieranie, przeglądanie, kopiowanie i drukowanie dokumentów i grafik z tej Witryny, zakładając że używane są jedynie dla celów osobistych, informacyjnych, niekomercyjnych i że nie są modyfikowane lub zmieniane w jakikolwiek sposób. Wyłączając „uczciwe użycie” zgodnie z prawem autorskim, nie zezwala się pobierania, załadowywania, kopiowania, drukowania, wyświetlania, prezentowania, odtwarzania, publikowania, licencjonowania, wysyłania, transmitowania lub rozprowadzania jakichkolwiek informacji z tej Witryny w całości albo w części bez wyraźnej zgody grupy zarządzającej www.ofmconv.net.

• Zrzeczenie się odpowiedzalności Materiały w tej Witrynie są w aktualnym stanie i bez jakiejkolwiek gwarancji (wyrażonej lub domyślnej), w pełnym wymiarze zgodne z obowiązującym prawem. www.ofmconv.net nie daje gwarancji (wyrażonej lub domyślnej), że zawartość Witryny funkcjonować będzie bezbłędnie i bez przeszkód. www.ofmconv.net nie gwarantuje, że ewentualne wady zostaną naprawione, ani też że Witryna albo serwer, który ją udostępnia są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. www.ofmconv.net nie gwarantuje ani nie pokrywa zastępstwa prawnego odnośnie użycia albo skutków użycia zawartości tej Witryny pod względem jej poprawności, odpowiedniości, niezawodności i innych.

• Ograniczenia odpowiedzialności Jakiekolwiek pobranie lub uzyskanie w inny sposób zawartości, materiałów czy informacji poprzez użycie tej Witryny czynione jest według własnego uznania i na własne ryzyko. W żadnym przypadku www.ofmconv.net nie ponosi odpowiedzialnośći za jakąkolwiek bezpośrednią, pośrednią, przypadkową, celowa, skutkową szkodę, utracone korzyści, dochód, dane czy użycie, poniesione przez użytkownika Witryny lub osobę trzecią, czy też w związku z działaniem umownym lub innym, powstałym w wyniku dostępu do tej Witryny lub jej użycia.

• Witryny, zawartości, produkty i usługi osób trzecich www.ofmconv.net udostępnia linki do Witryn osób trzecich (reklamodawców, podmiotów posiadających udziały w innych podmiotach, sponsorów itd.) i do ich zawartości, produktów i usług. Używając tej Witryny wyrażasz zgodę na to, że Witryna ta nie jest odpowiedzialna za dostęp do Witryn osób trzecich ani do ich zawartości. Zaleca się uprzednie sprawdzenie polityki i zasad prywatności tych stron przed korzystaniem z nich. Używając tej Witryny wyrażasz zgodę na to, że Witryna ta nie jest odpowiedzialna za zawartość udostępnianą przez osoby trzecie, w szczególności opinie, rady, twierdzenia i reklamy. Tym samym, ponosisz wszelkie ryzyko korzystania z tych zawartości. W przypadku zakupu jakiegokolwie produktu od osoby trzeciej nawiązujesz bezpośredni stosunek prawny z osobą trzecią. Używając tej Witryny wyrażasz zgodę na to, że Witryna ta nie jest odpowiedzialna za: (a) jakość produktów udostępnianych przez osoby trzecie (b) wypełnienie jakichkolwiek postanowień umowy ze sprzedawcą, w szczególności dostawy produktu, usługi, gwarancji związanej z zakupem produktu lub z usługą. Używając tej Witryny wyrażasz zgodę na to, że Witryna ta nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku nawiązania stosunku prawnego z osoba trzecią.

• Prawa autorskie i znaki handlowe Znaki handlowe, fabryczne, firmowe wyświetlane na tej witrynie sa własnością www.ofmconv.net lub osób trzecich. Korzystający ze strony nie jest upoważniony do ich używania bez uprzedniej zgody www.ofmconv.net lub osoby trzeciej, posiadającej prawa do tych znaków.

• Polityka prywatności Każda informacja, komunikat, materiał dostarczone tej Witrynie przez jej użytkownika drogą elektroniczną lub inną, w szczególności dane, pytania, komentarze, sugestie będą traktowane jako jawne i staną się własnością www.ofmconv.net, chyba że dokument ten stanowi inaczej. Taka informacja, komunikat, materiał może być używany do jakiegokolwiek celu, w szczególności do reprodukcji, ujawnienia, transmisji, publikacji, nadawania drogą radiową i plakatowania. Ponadto www.ofmconv.net ma pełne prawo do używania idei, pomysłów, know-how, technik zawartych w jakimkolwiek komunikacie wysyłanym do tej witryny w jakimkolwiek celu, w szczególności do rozwijania i komercjalizacji produktów z wykorzystaniem takich informacji. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie do Postanowień Umownych i Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod web@ofmconv.net

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja