Po ośmiu latach od ostatniego wydania Albumu generalnego, dostępne jest jego nowe wydanie w wersji drukowanej. Album zawiera informacje anagraficzne dotyczące całości naszego Zakonu na dzień 30 kwietnia 2019 roku.

Ta data nie jest przypadkowa. Została wskazana przez Ministra generalnego i jego definitorium, aby ukazać sytuację Zakonu na zakończenie bieżącej kadencji (2013-2019) i zarazem przed Kapitułą generalną zwyczajną 2019.

Opracowanie to było bardzo wyczekiwane, ponieważ Zakon zmienia się niemalże z dnia na dzień – i odnosi się to zarówno do jurysdykcji, jak i do poszczególnych braci. Poszczególne stronice Albumu, nawet jeśli są już w tej chwili nieaktualne, stanowią niejako „fotografię” stanu Zakonu w tym konkretnym momencie, bez względu na upływający czas.
Dziękujemy wszystkim braciom, szczególnie sekretarzom licznych jurysdykcji, którzy poprzez swój wkład pracy przyczynili się do tego, by Album był tak aktualny jak to tylko możliwe.

Treść została pogrupowana w następujące części:

I. Wykaz nazwisk oraz adresów urzędników kurii generalnej.
II. Wykaz jurysdykcji w federacjach, który obejmuje prowincje, kustodie, delegatury i misje; w przypadku prowincji i kustodii dołączony jest wykaz profesów wieczystych i czasowych.
III. Placówki Zakonu w dwóch porządkach:
Pierwszy: lista według krajów i jurysdykcji (poprzedzona spisem treści według krajów);
Drugi: lista alfabetyczna.
Na początku tej części zamieszczona jest tabela z nazwami krajów w czterech oficjalnych językach Zakonu oraz w języku narodowym danego kraju
IV. Alfabetyczna lista profesów Zakonu.
V. Wykaz biskupów Zakonu.
VI. „Nekrologium” czyli wykaz zmarłych zakonników z okresu od 1 stycznia 1960 do 30 kwietnia 2019 roku.
VII. Dodatek, który zawiera dwa wykazy:
Klasztory sióstr II Zakonu agregowane do naszego Zakonu (wchodzące w skład federacji „Santa Chiara d’Assisi delle Monache Clarisse Urbaniste” oraz spoza niej);
Instytuty agregowane do naszego Zakonu.
VIII. Spis treści.

Bracia, to wydanie Albumu ma na celu m.in. umożliwienie nam wszystkim lepszego poznania całej naszej rodziny zakonnej, dlatego życzymy wszystkim, by trwali w budowaniu braterskich więzi między nami! Niech Bóg obdarzy nas swoim pokojem!
Informujemy, że zbieraniem i opracowywaniem danych anagraficznych [daty profesji zakonnych, święceń, zezwoleń, dyspens itp. oraz daty śmierci] nie zajmuje się już biuro statystyki, lecz Biuro generalne ds. komunikacji utworzone przez Ministra generalnego w grudniu 2016 roku. Prosimy zatem czytelników, by w celu skorygowania ewentualnych błędów czy nieścisłości kontaktowali się z tym właśnie biurem (web@ofmconv.net). Wszystkie te uwagi zostaną uwzględnione w erracie do Albumu, który następnie zostanie udostępniony w formie elektronicznej.
Ze względu na zawartość Albumu, ilość danych osobowych w nim zawartych, Album nie będzie umieszczony strony internetowej. Jest on – i powinien być, o co po bratersku apelujemy – dostępny i używany jedynie w naszym wewnętrznym, zakonnym obiegu.

Biuro generalne ds. komunikacji [UGC]