Dokumenty Kościoła dotyczące formacji

Sobór Watykański II

Perfectae caritatis
Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego
[28.10.1965]


Optatam totius
Dekret o formacji kapłańskiej
[28.10.1965]


Kodeks Prawa Kanonicznego (1983)

Kanon 641-661
Przyjmowanie kandydatów i kształcenie członków


Paweł VI

Sacerdotalis caelibatus. O celibacie kapłańskim
Encyklika
[24.06.1967]


Jan Paweł II

Ex corde Ecclesiae
Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich [15.08.1990]


List do kapłanów na Wielki Czwartek
[10.03.1991]


Pastores dabo vobis
Posynodalna adhortacja apostolska o formacji kapłanów we współczesnym świecie
[25.03.1992]


List do kapłanów na Wielki Czwartek
[29.03.1992]


List do kapłanów na Wielki Czwartek
[25.03.1995]


Vita consecrata 
Posynodalna adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie
[25.03.1996]


Powołanie do świętości 
Orędzie Jana Pawła II na XXXIX Światowy Dzień Modlitw o Powołania
[08.09.2001]


Na nowo rozpoczynać od Chrystusa
Przesłanie Ojca Świętego do osób konsekrowanych
[21.09.2001]


List do kapłanów na Wielki Czwartek
[17.03.2002]


Wspólnota Kościoła i dar powołania do służby Bożej
List Papieża do arcybiskupa Montrealu kard. Jeana-Claude’a Turcotte’a na kongres poświęcony duszpasterstwu powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego
[12.04.2002]


List do kapłanów na Wielki Czwartek
[28.03.2004]


Benedykt XVI

Sacramentum caritatis
Posynodalna adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła
[22.02.2007]


Kryzys i odrodzenie życia zakonnego
Przemówienie do członków Rady ds. Kontaktów Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z Międzynarodowymi Uniami Przełożonych Generalnych
[18.02.2008]


Kapłaństwo wymaga radykalnej ciągłości miedzy formacją seminaryjną a formacja stałą
Przemówienie do uczestników sympozjum teologicznego zorganizowanego przez Kongregacje ds. Duchowieństwa
[12.03.2010]


Świadectwo wzbudza powołanie
Orędzie na 47. Światowy Dzień Modlitw o Powołania
[25.04.2010]


List Papieża do seminarzystów
[18.10.2010]


Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu
Instrukcja
[19.05.2002]