W dniach 22-23 maja 2023 r. w klasztorze św. Antoniego w Pescara odbyły się ostatnie dwa dni formacji ustawicznej przewidziane na rok 2022-2023, poświęcone urzeczywistnianiu charyzmatu franciszkańskiego w świetle tajemnicy męki naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Spotkanie, jak zwykle, trwało dwa dni. Rozpoczęło się po południu w poniedziałek 22 maja, a zakończyło obiadem następnego dnia. Program obejmował dwie konferencje, po jednej na każdy dzień, a po nich następowała dyskusja i braterska wymiana myśli. Podczas gdy na koniec pierwszego dnia wspólnota zebrała się na wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu, to drugi dzień zakończył się uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem asystenta generalnego FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN, który w tym czasie przeprowadzał wizytację kanoniczną prowincji i skorzystał z okazji, aby po bratersku włączyć się w kurs formacyjny.
O przygotowanie konferencji minister prowincjalny fr. Mauro DE FILIPPIS poprosił wybitną eklezjolog Serenę NOCETI, która z radością przyjęła zaproszenie. Jej pogłębione studium miało na celu ponowne przemyślenie posługi przewodniczenia Eucharystii i samej celebracji eucharystycznej w świetle proroczych intuicji Soboru Watykańskiego II, odczytanych na nowo w obecnym kontekście historycznym i kulturowym. Pierwszego dnia odbyło się eklezjologiczne odczytanie szóstego rozdziału Ewangelii Jana, proponujące kryteria nawrócenia duszpasterskiego prowadzącego do skutecznego dawania świadectwa o tajemnicy Kościoła, który dzieli się chlebem życia. Drugiego dnia skoncentrowano się na znaczeniu posługi prezbitera jako przewodniczącego zgromadzenia liturgicznego. Szczególny nacisk położono na ciągłość, niestety obowiązującą, między teologią i praktyką typową dla okresu potrydenckiego a obecnym doświadczeniem kościelnym.
Spotkanie formacyjne, jak wspomniano, zakończyło się uroczystą Eucharystią, po której miała miejsce braterska agapa.

Fr. Paride AMMIRATI, sekretarz prowincji