W środę 13 listopada 2019 r. w ośrodku św. Franciszka w Foligno (Perugia) prowincja włoska św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe) odbyła kapitułę nadzwyczajną poświęconą kwestiom ekonomicznym.

O godz. 10 bracia kapitulni rozpoczęli obrady pod przewodnictwem ministra prowincjalnego fr. Franco BUONAMANO. Po odmówieniu modlitwy zatwierdzono na sekretarza notariusza fr. Marco BELLACHIOMA, który następnie sprawdził listę obecności.
Po dopełnieniu wstępnych formalności ekonom prowincjalny fr. Sergio COGNIGNI przedstawił sprawozdanie ekonomiczne z pierwszych dwóch lat działalności tej nowo powstałej jurysdykcji. Prowincja Włoch Środkowych została utworzona w 2017 r. w wyniku połączenia prowincji Lacjum, Marche, Sardynii, Toskanii i Umbrii. Obecna sytuacja ekonomiczna, po pierwszych nieuniknionych trudnościach, jest stabilna pod kierownictwem nowego zarządu prowincji. Niemniej jednak wymaga pewnych pilnych decyzji, gdyż istnieją zaległe długi, są prowadzone prace konserwatorskie w niektórych naszych domach oraz posiadamy niewykorzystane nieruchomości, które stanowią obciążenie.
Następnie prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO omówił krótko nauczanie kościelne i prawo własne Zakonu, dotyczące zagadnień związanych z majątkiem należącym do instytucji zakonnych. Fr. Maurizio został poproszony o pełnienie roli moderatora podczas dalszych obrad kapituły, na której przedyskutowano i zatwierdzono kilka uchwał.
Fr. Sergio wymienił nieruchomości w prowincji, które wymagają ściśle określonego przeznaczenia, uwzględniając szczegółowo to, co może stanowić ewentualne źródło dochodu. W dalszej części podjęto dyskusję na temat różnych możliwości i sposobów wykorzystania już zniesionych klasztorów. Szczególnie doceniono decyzję o bezpłatnym udostępnieniu wielu naszych obiektów różnym stowarzyszeniom dobroczynnym.
Po południowej przerwie wznowiono obrady poczynając od dokładnego ustalenia tekstu uchwał. Wybranie najlepszej możliwości (przeniesienie praw własności, dzierżawa, wypożyczenie), dotyczącej dalszego przeznaczenia poszczególnych nieruchomości, zlecono ministrowi prowincjalnemu i jego definitorium. Zdecydowaną większością głosów kapituła zatwierdziła kolejno wszystkie przedstawione propozycje. Nie zabrakło przy tym rozczarowania zakonników w związku z opuszczeniem tych miejsc, które odzwierciedlają długą historię naszych wspólnot. Podobnie zdano sobie sprawę z konieczności definitywnego opuszczenia jeszcze kilku innych miejsc, by mieć większe możliwości wspierania współbraci odbywających formację początkową, naszych placówek misyjnych w Brazylii i na Kubie, dzieł apostolskich, charytatywnych i związanych z kulturą, jakie prowadzi prowincja.
Na zakończenie fr. Franco dokonał krótkiego podsumowania życia i działalności naszych wspólnot klasztornych, podkreślając fakt złożonych ostatnio ślubów zakonnych i przyjęcia święceń przez młodych współbraci, co daje nadzieję na przyszłość. Około godz. 17 minister prowincjalny udzielił ojcom kapitulnym błogosławieństwa i zamknął obrady.

Fr. Aurelio ERCOLI