Prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kardynał João Braz Card, de AVIZ, wydał z datą 29 listopada 2018 r., w święto Wszystkich Świętych Franciszkańskich i w rocznicę uroczystości zatwierdzenia Reguły św. Franciszka (29 listopada 1223 r.), dekret zatwierdzający zmieniony tekst Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

„Przedstawiony tekst – pisze prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego w liście towarzyszącym dekretowi – ma wielką wartość; widać w nim zaangażowanie w opracowanie normatywnych sformułowań, wzbogacone odpowiednimi odniesieniami do fundamentalnych tekstów [zakonu] i magisterium [Kościoła], które dobrze harmonizują z elementami prawnymi”

Odnowione Konstytucje zostaną opublikowane najszybciej, jak to możliwe.

Sekretariat generalny
foto: Fr. Julian EVA

—–

DEKRET

201. Kapituła Generalna Nadzwyczajna Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, po dogłębnym przebadaniu, dokonanym w celu większego przylgnięcia do charyzmatu założycielskiego i Magisterium Kościoła, przeprowadziła rewizję tekstu Konstytucji, zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską 2 października 1984 r.
W liście z dnia 25 września 2018 r. Minister generalny wystosował prośbę o zatwierdzenie znowelizowanych Konstytucji, przyjętych przez zgromadzenie kapitulne obradujące w dniach od 24 lipca do 25 sierpnia 2018 r.
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, po dokładnym zbadaniu dokumentu, w wyniku którego zostały naniesione niektóre poprawki, na mocy niniejszego Dekretu zatwierdza nowe Konstytucje w oparciu o egzemplarz zredagowany w języku włoskim, który zostaje zachowany w jej archiwum.
Wyraża ona żywą nadzieję, że Bracia Mniejsi Konwentualni, czciciele „«chwalebnej i błogosławionej Matki Maryi, Dziewicy uczynionej Kościołem»”, w wierności charyzmatowi i z pomocą Konstytucji, zawsze będą „odnajdywali obecność «najwyższego, wszechmogącego, dobrego Pana»” przez „życie według świętej Ewangelii i świadczenie o niej w braterskiej wspólnocie, poprzez minoritas, w posłuszeństwie, bez własności i w czystości”, zgodnie z poleceniem otrzymanym od Założyciela, Serafickiego Ojca św. Franciszka z Asyżu.

Bez względu na wszelkie zarządzenia przeciwne.

Dano w Watykanie, 29 listopada 2018 r.
Święto wszystkich świętych Zakonu Serafickiego
Kardynał João Braz de AVIZ, prefekt
Arcybiskup José Rodriguez CARBALLO, O.F.M., sekretarz
[Prot. N. C. 86/2018]

—-

LIST TOWARZYSZĄCY DEKRETOWI

Wielebny Ojcze,
niniejszy list jest odpowiedzią na pismo z dnia 25 września br., w którym, przez pośrednictwo prokuratora generalnego, została przekazana prośba o zatwierdzenie odnowionego tekstu Konstytucji, przyjętego na Kapitule generalnej nadzwyczajnej Braci Mniejszych Konwentualnych.
„Przedstawiony tekst ma wielką wartość; widać w nim zaangażowanie w opracowanie normatywnych sformułowań, wzbogacone odpowiednimi odniesieniami do fundamentalnych tekstów [zakonu] i magisterium [Kościoła], które dobrze harmonizują z elementami prawnymi”.
Po dogłębnym przebadaniu, Kongregacja spełnia prośbę, dołączając do niniejszego listu Dekret zatwierdzający nowy tekst Konstytucji.

Należy jednak dokonać następujących korekt:
art. 34 §2: „voto deliberativo” zastąpić „consenso”; art. 191§1: [numer paragrafu] „3” zastąpić „4”;  art. 221 §3: „propria” zastąpić „vicaria”.
Po publikacji, prosi się uprzejmie o przesłanie dwóch kopii tekstu Konstytucji, w celu umieszczenia ich po jednym egzemplarzu w archiwum i w bibliotece kongregacji.

Korzystam z okazji i przekazuję Ojcu wyrazy szacunku w Panu.

Watykan, 29 listopada 2018 r.
Arcybiskup José Rodriguez CARBALLO, O.F.M., sekretarz
[Prot. n. C. 86-1/201]

 >>>