W środę 18 listopada 2020 r. odbyło się w kurii prowincjalnej w Bacău spotkanie gwardianów i proboszczów z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii.

W przemówieniu otwierającym spotkanie minister prowincjalny fr. Damian-Gheorghe PĂTRAȘCU omówił niektóre aspekty czteroletniego planu prowincji (2020-2024). Jak wyjaśnił, założeniem planu jest podniesienie świadomości w odniesieniu do wewnętrznej przemiany i progresywny proces duchowego dojrzewania poprzez formację ustawiczną. Zachęta ministra prowincjalnego do braci dotyczyła wyjścia poza istniejące trudności poprzez dyspozycyjność i osobistą dojrzałość, aby jak najlepiej budować naszą wspólnotę braterską.
Po otwarciu spotkania przez ministra prowincjalnego pierwszą prelekcję wygłosił fr. Lucian HORLESCU, przewodniczący komisji ds. formacji ustawicznej w obecnej kadencji. Podkreślił on niektóre aspekty listu skierowanego przez komisję do wszystkich braci. Główna myśl dokumentu sygnalizuje, że podstawowym wskaźnikiem formacji jest dobre poznanie samego siebie, co prowadzi do budowania wspólnot „zdrowych”, zaczynających zawsze od Chrystusa, będącego fundamentem powołania i skałą, na której trzeba budować własny „dom”.
W dalszym ciągu mówca streścił trzy zagadnienia zawarte w czteroletnim planie prowincji, a mianowicie: tożsamość (osobista i wspólnotowa), braterstwo (autentyczność i spójność w stylu życia) oraz braterstwo misyjne (być posłanym, aby nieść ludziom Dobrą Nowinę poprzez nasz charyzmat franciszkański). Wychodząc od tych spostrzeżeń, prelegent sformułował również kilka pytań ukierunkowanych na osobistą refleksję braci.
Następnie minister prowincjalny przewodniczył Mszy św. i wygłosił krótką homilię opartą na czytaniach liturgicznych.
Kolejna część spotkania była poświęcona na braterską wymianę myśli i doświadczeń. Zabierając głos, każdy z braci starał się podkreślić aspekt uznany przez siebie za najważniejszy oraz ukazać życie i działalność własnej wspólnoty klasztornej.
Z kolei fr. Lucian HORLESCU wygłosił drugą konferencję, której tematem był konflikt międzyludzki (możliwości i sposoby opanowywania i rozwiązywania konfliktów). Przedstawił różne metody zaradzania konfliktom i podkreślił myśl, że konflikty stanowią część naszego życia i dlatego należy nauczyć się sztuki ich opanowywania.
Spotkanie zakończyło się przemówieniem ministra prowincjalnego skierowanym do braci i ich wspólnot oraz podziękowaniem Panu Bogu za czas przeznaczony na formację, która przyczynia się do naszego wzrostu braterskiego.
Niech Pan obdarzy nas pokojem, abyśmy zawsze mogli czynić dobrze!

Fr. Marcelin AMARIEI