W dniach 21-26 października 2019 r. w Bołszowcach na Ukrainie odbyło się zebranie plenarne Federacji Europy Środkowo-Wschodniej (FEMO).

W obradach uczestniczyli: fr. Tomáš LESŇÁK, asystent generalny FEMO, fr. Marian GOŁĄB, przewodniczący FEMO i minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), fr. Stanisław GRYŃ, minister prowincjalny prowincji świętych Cyryla i Metodego w Czechach, fr. Tomasz RYŁKO, wikariusz prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk), fr. Piotr SZCZEPAŃSKI, wikariusz prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa), fr. Lucjan BOGUCKI, kustosz prowincjalny kustodii Niepokalanego Poczęcia NMP w Słowacji, fr. Dariusz HARASIMOWICZ, kustosz generalny rosyjskiej kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu, fr. Paweł CEBULA, delegat prowincjalny na Węgrzech i Siedmiogrodzie, fr. Stanisław ROCHOWIAK, delegat prowincjalny w Uzbekistanie, fr. Jarosław BARTKIEWICZ, delegat prowincjalny w Bułgarii, fr. Piotr STROCEŃ, delegat prowincjalny na Litwie, fr. Antoni POŻECKI, delegat prowincjalny na Białorusi, fr. Stanisław KAWA, delegat prowincjalny na Ukrainie, fr. Jan Maria SZEWEK, sekretarz FEMO. Na spotkanie przybył również poprzedni przewodniczący FEMO, a obecnie wikariusz generalny Zakonu fr. Jan MACIEJOWSKI.
Zebranie plenarne rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył bp Edward KAWA OFMConv, biskup pomocniczy we Lwowie. Liturgię sprawowano w pobliskim Haliczu, gdzie znajduje się sanktuarium bł. Jakuba Strzemię, franciszkańskiego misjonarza Rusi, patrona archidiecezji lwowskiej i współpatrona prowincji krakowskiej.
Tegoroczne obrady w głównej mierze dotyczyły przyjęcia polskiego tłumaczenia dokumentów zakonnych: Konstytucji, Statutów generalnych i Statutu federacji wraz z aneksem. Uczestnicy zapoznali się z tłumaczeniem polskim przygotowanym przez zespół roboczy, głosowali nad poszczególnymi artykułami, a na koniec podjęli uchwałę, w której zwracają się do ministra generalnego i jego definitorium o pozwolenie na wydanie drukiem wspomnianych dokumentów w przyjętym brzmieniu. Składem i drukiem ma zająć się wydawnictwo franciszkanów w Niepokalanowie.
Na stanowisko sekretarza ds. formacji federacji jednogłośnie został wybrany fr. Piotr SZCZEPAŃSKI, wikariusz prowincji warszawskiej.
Asystent generalny zwrócił się z prośbą, aby federacja podczas zebrań plenarnych podjęła tematy zapisane w uchwałach ostatniej kapituły generalnej zwyczajnej, zwłaszcza dotyczące współpracy między prowincjami, relacji ze świeckimi, nawrócenia ekologicznego, korzystania z nowych mediów i zreorganizowania federacji Zakonu.
Przewodniczący FEMO przedstawił do dyskusji swój pomysł dotyczący projektu „Kolbe”, który na forum Zakonu miałby popularyzować dziedzictwo św. Maksymiliana poprzez przygotowanie różnych propozycji dla zakonników z całego świata, jak wykłady, rekolekcje, pielgrzymki do miejsc kolbiańskich itp. Celem ma być próba „aktualizacji” naszego świętego i poszukiwanie u niego inspiracji w działalności ewangelizacyjnej.
Następne zebranie plenarne odbędzie się w dniach 19-24 października 2020 r. w Wilnie na Litwie.

Fr. Jan SZEWEK OFMConv