202. kapituła generalna zwyczajna naszego Zakonu, która odbyła się w 2019 r. w Asyżu i Collevalenza, postanowiła dokonać rewizji Dyrektorium kapituły generalnej oraz Dyrektorium kapituły prowincjalnej i kustodialnej.

Uchwała 10, A, § 1; B, § 1, zleciła zarządowi centralnemu Zakonu – po wysłuchaniu przewodniczących federacji – powołanie do końca 2019 r. komitetu ad hoc do spraw rewizji wspomnianych Dyrektoriów. W ramach realizacji tej uchwały minister generalny, za zgodą swojego definitorium, postanowił powołać komitet do spraw rewizji wyżej wymienionych Dyrektoriów. Komitet składa się z dwóch grup: grupy roboczej i grupy konsultacyjnej. Proces rewizji zostanie przeprowadzony przez grupę roboczą. Bracia należący do tej grupy będą koordynować wszystkie działania komitetu (harmonogram prac, procedury itp.), a ponadto – po wysłuchaniu opinii członków grupy konsultacyjnej i we współpracy z nimi – przygotują projekty obydwu Dyrektoriów.
Zgodnie ze wskazaniem uchwały 10, B, § 2, „projekt Dyrektorium kapituły prowincjalnej i kustodialnej zostanie rozesłany do zgromadzeń federacji do końca 2020 r. w celu konsultacji i złożenia propozycji”. Dzięki swojej kreatywności i odpowiedniemu rozeznaniu poszczególne federacje, jak zakładamy, będą mogły zebrać, za pośrednictwem ministrów i kustoszy, uwagi i spostrzeżenia od wszystkich wspólnot i od każdego z braci.
Po opracowaniu poprawek i propozycji otrzymanych z federacji tekst zostanie zatwierdzony przez ministra generalnego wraz z jego definitorium i stanie się wiążący dla przeprowadzania kapituł zaplanowanych na okres czterolecia 2021-2024 (por. Uchwała 10, B, § 3). Natomiast tekst poddanego rewizji Dyrektorium kapituły generalnej będzie stanowił część Instrumentum laboris na 203. kapitułę generalną zwyczajną w 2025 r. i podczas jej obrad zostanie przeanalizowany oraz zatwierdzony (por. Uchwała 10, A, § 2).
Członkami komitetu do spraw rewizji Dyrektoriów kapituł są bracia:
– grupa robocza komitetu: fr. Jorge Rolando FERNÁNDEZ (FALC), fr. Robert Leżohupski (FEMO) i fr. Francesco PANIZZOLO (FIMP);
– grupa konsultacyjna komitetu: fr. Vitus MENSAH (AFCOF), fr. Janez Kurbus (CEF), fr. Timothy KULBICKI (CFF), fr. Maximilianus Sembiring (FAMC), fr. Marco Moroni (FIMP) i fr. Gianni Cappelletto (FIMP).
Życzymy tym naszym współbraciom, aby ich zaangażowanie w nowe obowiązki stanowiło okazję do rozwijania twórczej wyobraźni oraz aby doświadczenie pracy zespołowej niosło ze sobą wiele radości i satysfakcji.

Fra Tomasz SZYMCZAK Segretario generale