W czwartek 19 kwietnia 2018 r. odbyła się kapituła prowincjalna nadzwyczajna włoskiej prowincji św. Antoniego z Padwy.

Było obecnych 60 zakonników upoważnionych do zabierania głosu oraz kilku zaproszonych gości i słuchaczy. Obrady rozpoczęły się modlitwą i inwokacją do Ducha Świętego. Następnie w auli – po przeprowadzeniu wstępnych czynności kanonicznych rozpoczęcia kapituły – kontynuowano prace według wskazań dyrektorium.
W swoim wystąpieniu fr. Maximilianus Kalef SEMBIRING, kustosz kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Indonezji, mówił o stanie kustodii i uzasadnił, dlaczego kapituła kustodialna w 2017 r. podjęła uchwałę o skierowaniu prośby do ministra generalnego w sprawie przekształcenia kustodii w prowincję. W jego relacji zauważono znaczącą historię ostatnich 50 lat i wielki potencjał, jaki wyraża świadectwo franciszkańskie i jakie może ono wyrazić w przyszłości. Nie zabrakło uczuć wdzięczności wobec wielu współbraci, którzy naznaczyli tę historię, i za łaski, jakie Bóg objawił w swoich opatrznościowych znakach.
Po krótkiej przerwie prace wznowiono od sprawozdania wikariusza prowincji fr. Roberto BRANDINELLI, opartego na przesłankach z ostatniej wizytacji kanonicznej przeprowadzonej w marcu br. Opracowanie zawierało kolejno obecny charakter kustodii, potencjał możliwości, a także konteksty sytuacyjne, w jakich można angażować się w przyszłości.
Następnie fr. Valerio FOLLI, definitor prowincjalny odpowiedzialny za misje, w swoim komunikacie syntetycznie i przejrzyście ukazał stan finansowy kustodii prowincjalnej w Indonezji, będący wynikiem prowadzonego wcześniej kształcenia fachowego dla braci z kustodii, także w dziedzinie ekonomii.
Asystent generalny dla regionu Azji (FAMC) fr. Benedict BAEK wyraził swoją pozytywną ocenę podjętej i wykonanej pracy.
Po wymianie opinii w auli i po obiedzie prace wznowiono o godz. 14.30. Od razu przystąpiono do ustalenia tekstu uchwały do przegłosowania. Podjęto decyzję o następującej treści: „Kapituła prowincjalna nadzwyczajna włoskiej prowincji św. Antoniego z Padwy, zwołana w Camposampiero w dniu 19 kwietnia 2018 r., popiera wniosek kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Indonezji o podniesieniu do rangi prowincji (por. Uchwała 7b kapituły kustodialnej zwyczajnej w 2017 r.) i postanawia skierować go do ministra generalnego i jego definitorium”.
W głosowaniu uchwała została zaaprobowana. Wynik został ogłoszony z radością i aplauzem i przyjęty z satysfakcją przez kustosza indonezyjskiego.
Z kolei przystąpiono do dokonania wyboru nowego definitora prowincjalnego. W trakcie głosowania został wybrany fr. Gilberto DEPEDER.
Po podaniu kilku informacji przez ministra prowincjalnego i innych zakonników oraz po stwierdzeniu, że cały przygotowany program został wyczerpany, przewodniczący kapituły – za zgodą ojców kapitulnych – zarządził jej zakończenie.

Fr. Andrea VAONA, sekretarz prowincji i rzecznik prasowy kapituły

więcej zdjęć >>>