Zapraszamy na odnowioną i uaktualnioną podstronę portalu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów), zawierającą informacje przybliżające strukturę oraz terytorialny zasięg Zakonu w świecie: presenze.ofmconv.net

Materiały zostały przepracowane, tak aby lepiej odpowiadały wymogom nowego prawa Unii Europejskiej, dotyczącego umieszczania danych poufnych w środkach masowego przekazu i otwartej sieci internetowej.
W skład podstrony wchodzą cztery duże działy.
Pierwszy, zatytułowany „Federacje”, zawiera informacje na temat asystentów generalnych wszystkich siedmiu federacji Zakonu (AFCOF, CEF, CFF, FALC, FAMC, FEMO i FIMP), ich zarządów oraz jurysdykcji zakonnych, wchodzących w ich skład.
Drugi, „Jurysdykcje”, zawiera informacje na temat wszystkich jednostek administracyjnych, na które dzieli się Zakon, czyli prowincji, kustodii, delegatur i misji. Opis każdej jurysdykcji zawiera pełną jej nazwę (w czterech językach oficjalnych Zakonu: po włosku, po polsku, po angielsku i po hiszpańsku), skład osobowy zarządu, adres siedziby i dane teleadresowe, a także wykaz placówek we wszystkich krajach, które wchodzą w skład jurysdykcji.
Trzeci dział to „Placówki” – czyli klasztory, domy filialne i inne domy zakonne. Zostały one zaprezentowane w kolejności alfabetycznej. Na wizytówkę danej placówki składają się: kraj, jurysdykcja do której należy, rodzaj działalności jaką prowadzi, tytuł i adres pocztowy (w języku narodowym). Niekiedy dołączony jest adres strony internetowej oraz adres mailowy, pod warunkiem że odnosi się on do placówki, nie zaś do konkretnego zakonnika.
W czwartym dziale, noszącym tytuł „Formacja”, zamieszczono wizytówki placówek o charakterze formacyjnym, z podziałem na cztery grupy: postnowicjaty (wyższe seminaria duchowne), nowicjaty, postulaty oraz ośrodki, które prowadzą duszpasterstwo powołaniowe w bardzo szerokim sensie.

Wszystkich zachęcamy do uważnej lektury. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, które przyczynią się do tego, by dane prezentowane na naszym portalu były jak najbardziej aktualne i odzwierciedlały rzeczywisty stan Zakonu.

Biuro ds. komunikacji