W środę 23 maja 2018 r. patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Jego Świątobliwość Bartłomiej przybył uczcić relikwie apostołów Filipa i Jakuba w naszej rzymskiej bazylice świętych Dwunastu Apostołów.

W ten sposób została odwzajemniona wizyta, jaką delegacja franciszkanów i kapłanów z Rzymu złożyła w katedrze św. Polikarpa w Smyrnie w dniu 9 maja 2017 r. Przy tamtej okazji proboszcz parafii świętych Dwunastu Apostołów fr. Agnello STOIA wraz z fr. Silvestru BEJAN ze świętego konwentu asyskiego w imieniu ministra generalnego przekazali w darze patriarsze i biskupowi katolickiemu Lorenzo PIRETTO relikwie św. Filipa jako symboliczny powrót apostoła do ziemi, którą ewangelizował i gdzie poniósł męczeństwo (Hierapolis, obecnie Pamukkale).
Bardzo wymowne były chwile modlitwy w bazylice z udziałem wiernych i zakonników z domów generalnych w Rzymie. Byli też obecni liczni kapłani prawosławni ze swoimi wiernymi oraz delegacja patriarchatu ekumenicznego i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Słowa powitania do patriarchy skierowali nowo mianowany kardynał Angelo DE DONATIS, wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej, i fr. Marco TASCA, nasz minister generalny. Ten ostatni w imieniu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych wyraził głębokie uznanie dla jego zaangażowania w obronę stworzenia, zaś w wigilię święta poświęcenia bazyliki asyskiej wspomniał także br. Eliasza z Kortony, inicjatora kustodii w Ziemi Świętej, gdzie od 1217 r. zakonnicy współpracują i współdzielą z prawosławnymi miejsca święte i trudną sytuację ziem Wschodu.
W swoim przemówieniu patriarcha wyjaśnił motywy swojej wizyty w Rzymie i rozmowy, jaką ma przeprowadzić z papieżem Franciszkiem; będzie rozmawiał z nim o cierpiącej ludzkości, o zaangażowaniu na rzecz osób potrzebujących, o wspólnym byciu prawdziwym znakiem jedności i dawaniu świadectwa o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.
Bardzo wzruszającym momentem było wyznanie wiary, które wspólnie odmówili katolicy i prawosławni w krypcie przed relikwiami dwóch apostołów, Filipa i Jakuba, a na zakończenie nabożeństwa – uczczenie ikony Matki Bożej Greckiej, przechowywanej w bazylice i uznawanej za najstarszy wizerunek Niepokalanego Poczęcia.

Fr. Agnello STOIA, proboszcz
fot.: fr. Ryszard WRÓBEL; fr. Iulian EVA