W sobotę, 20 października 2018, został zainaugurowany 115. rok akademicki na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury w Rzymie („Serpahicum”).

Uroczystości rozpoczęto uroczystą Mszą św. w kaplicy św. Bonawentury; koncelebrze przewodniczył biskup pomocniczy regionu Rzym-Południe Augusto Paolo LOJUDICE.
W swojej homilii zauważył, jak bardzo ewangelia z dnia podkreśla to, co św. Franciszek zawarł w określeniach radykalizm i odważne świadectwo. Biskup zachęcał do poszukiwań i pogłębiania prawdy; to zadanie tak przecież właściwe dla środowiska akademickiego. „Prośmy Pana – podkreślił – o stanowczość w studiowaniu, tworzeniu, pogłębianiu i nauczaniu, pamiętając, by czynić to pod przewodnictwem Ducha Świętego. Tym sposobem świadectwo naszego życia, tak wykładowców, jak i studentów, będzie prawdziwym i wiarygodnym świadectwem naszego powołania”.
Dziekan wydziału fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN, otwierając rok akademicki przedstawił ogólny obraz działalności akademickiej, zapraszając każdego do osobistej odpowiedzi na otrzymane powołanie. „Prośmy Boga, by obdarzył nas misyjnym zapałem na miarę św. Pawła Apostoła, umęczonego na tym wzgórzu – zaznaczył – i na miarę św. Maksymiliana M. KOLBEGO, który studiował w Seraphicum (wówczas przy via San Teodoro); oby Bóg obdarzył nas takim właśnie zapałem chrześcijańskim, franciszkańskim i apostolskim w tym nowym roku akademickim, w nowym sezonie ewangelizacyjnym. Cokolwiek czynimy, w każdej misji, możemy mieć przekonanie św. Pawła: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”.
Tematyka misyjna znalazła się też w centrum referatu wygłoszonego przez o. Fabrizio MERONI (PIME), sekretarza generalnego Papieskiej Unii Misyjnej i dyrektora agencji „Fides”, zatytułowanego: „Misja ad gentes – czy nadal jesteśmy nią zainteresowani? Refleksja teologiczno-pastoralna”. Nawiązując do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ogłoszonego przez papieża FRANCISZKA (przewidzianego na październik 2019 r.) mówca przeprowadził szczegółową, wielopłaszczyznową analizę zagadnienia. „Misja ad gentes jest formą pierwotną – podkreślił – paradygmatem i wzorem, który określa całą misję ewangelizacyjną Kościoła, ponieważ stanowi głoszenie Ewangelii i sakramentalne przekształcanie świata, czyniąc ze wszystkich ludów uczniów-misjonarzy Jezusa Chrystusa. Specyfika misji ad gentes wewnątrz misji ewangelizacyjnej Kościoła leży w jej szczególnym związku z jeszcze nie zrealizowanym spotkaniem osobistym z Jezusem Chrystusem i Jego Ewangelią, z brakiem wiary chrześcijańskiej zdolnej tworzyć nowe kultury, z kobietami i mężczyznami, których religie i których narody nadal pragną wybawienia od grzechu i śmierci, w tu i teraz ludzkiej historii. Znać Chrystusa czy nie, być ochrzczonym czy nie, przyjąć wiarę chrześcijańską i przynależeć do Kościoła, żyć Ewangelią pojednania i doświadczać przebaczenia Bożego czy też nie, czynią zasadniczą różnicę”.
W akcie inauguracyjnym – dokonanym przez fr. NGUYEN zgodnie z ustalonym rytuałem – uczestniczyli przedstawiciele różnych rzymskich uczelni akademickich, wykładowcy, studenci. Kurię generalną Braci Mniejszych Konwentualnych pod nieobecność Ministra generalnego fr. Marco TASCA (uczestniczy w obradach synodu w Watykanie) reprezentowali: sekretarz generalny fr. Vincenzo MARCOLI, asystent generalny AFCOF fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO i ekonom generalny fr. Nicola ROSA.

Elisabetta LO IACONO – Biuro prasowe Seraphicum