19 grudnia 2022 r. w auli Sykstusa V Papieskiego Wydziału Teologicznego Św. Bonaventury Seraphicum w Rzymie fr. José Alberto SUÁREZ ALEMÁN z kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli obronił rozprawę doktorską z zakresu teologii: Antropologia teologiczna a grafologia. Studium na podstawie dzieł Girolamo Moretti.

Obronę poprzedziła chwila modlitwy zaproponowana przez kandydata, który posłużył się w niej słowami fr. Girolamo MORETTI. Następnie fr. Stanisław BAZYLIŃSKI, przewodniczący komisji i wykładowca Pisma Świętego w Seraphicum, przedstawił kandydata do doktoratu: w 2011 r. uzyskał on bakalaureat w Wenezueli, a w 2014 r. licencjat w Seraphicum, gdzie w 2022 r. specjalizował się w grafologii wieku rozwojowego; był wychowawcą w kustodii wenezuelskiej, a obecnie jest wicerektorem dla profesów czasowych w kolegium Seraphicum.
Doktorant po mistrzowsku zaprezentował i obronił swoją pracę, podkreślając potencjał tkwiący w badaniu bogatego, choć niesystematycznego dorobku twórczego fr. Girolamo MORETTI, który umiał poruszać się pomiędzy naukowymi studiami grafologicznymi a swoim powołaniem franciszkańskim, proponując wyrazistą drogę pomiędzy grafologią a antropologią teologiczną. W dalszej części kandydat znakomicie odpowiadał na pytania promotora fr. Raffaele DI MURO, dziekana wydziału, drugiego promotora fr. Emanuele RIMOLI, wykładowcy antropologii teologicznej i eschatologii, oraz recenzentki prof. Angela TAGLIAFICO, wykładowcy teologii duchowości. Wszyscy trzej profesorowie zgodnie uznali wysoką jakość tezy doktorskiej.
Pod koniec obrony komisja udała się na naradę dotyczącą oceny i zredagowania dysertacji. Po przeprowadzonej dyskusji przewodniczący komisji ogłosił fr. José Alberto SUÁREZ ALEMÁN doktorem teologii z wynikiem summa cum laude i wyraził nadzieję na rychłą publikację rozprawy, co ma być ustalone wspólnie z promotorami.
W gronie uczestników obrony pracy byli: minister generalny fr. Carlos TROVARELLI, wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Igor SALMIĆ, współbracia, wykładowcy oraz studenci wydziału i szkoły grafologii.
Gratulujemy naszemu współbratu zdobycia tytułu naukowego i życzymy, aby owocnie dzielił się swoim dorobkiem i bogactwem swoich studiów dla dobra całej wspólnoty braterskiej i Kościoła.

Fr. Roberto LIGGERI