Papież Franciszek mianował 22 marca 2018 r. trzech nowych sędziów Trybunału Kościelnego Państwa Watykańskiego. Jednym z nich jest nasz współbrat fr. Robert LEŻOHUPSKI OFMConv.

Fr. Robert urodził się 7 września 1974 r. w Gdańsku. W latach 1989-1993 uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego, a w latach 1993-1998 studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskał tytuł magistra.
Rok wcześniej wstąpił do prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego (Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych) w Polsce z siedzibą w Gdańsku. Zakonne śluby wieczyste złożył w 2002 r., a święcenia kapłańskie otrzymał w 2004 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Ojców Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach i uwieńczył je tytułem magistra teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W 2008 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.
W latach 2009-2012 pracował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako wykładowca prawa kanonicznego. Był jednocześnie duszpasterzem akademickim (duszpasterstwo „Porcjunkula” przy klasztorze franciszkanów).
W 2012 r. udał się do Kenii, gdzie – oprócz pełnienia posługi misyjno-duszpasterskiej w kustodii św. Franciszka z Asyżu – wykładał prawo kanoniczne na kilku uczelniach i kierował departamentem prawa kanonicznego w Tangaza University College.
W 2016 r. został powołany do pracy w Trybunale Penitencjarii Apostolskiej w Watykanie.
Wykłada prawo kanoniczne (zagadnienia forum wewnętrznego) na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie.
Jego pasją jest wspinaczka i wędrówki wysokogórskie oraz historia.

Trybunał Kościelny Państwa Watykańskiego ustanowił 21 listopada 1987 r. św. Jan Paweł II na mocy motu proprio „Quo civium iura” dla tej części diecezji rzymskiej, która wchodzi w skład państwa-miasta Watykan. Działa na wzór trybunałów diecezjalnych, przy czym sędziowie są powoływani bezpośrednio przez papieża, a odwołanie od jego decyzji może być kierowane jedynie do Roty Rzymskiej.

Editorial board