Prot. N. 751/2020              
Rzym, 22 października 2020 r.

Ministrowie i kustosze

Drodzy ministrowie i kustosze,
niech Pan obdarzy was pokojem!

Niniejszym przesyłamy wytyczne dotyczące przygotowania dyrektoriów prowincjalnych lub kustodialnych o korzystaniu z nowych mediów. Dokumentu tego domagała się kapituła generalna w 2019 r. w uchwale 7, która brzmi:

Dla ułatwienia zachowywania Konstytucji art. 66 §3 minister generalny wraz ze swoim definitorium, samodzielnie albo za pośrednictwem specjalnej komisji, wdroży refleksję nad nowymi mediami używanymi przez zakonników, a następnie ustali wytyczne (KPK, kan. 666), w miarę możliwości do końca 2021 r., które w jasny i jednoznaczny sposób ukierunkują korzystanie z tych narzędzi, uwzględniając lokalne uzupełnienia podane przez prowincje i kustodie (Konstytucje, art. 66 §4), w miarę możliwości do końca 2022 r., i stałe uaktualnienia wynikające z ciągłego rozwoju fenomenu.

Wychodząc od tej uchwały kapituły generalnej z 2019 r., minister generalny powołał komisję, która przygotowała pierwszy projekt tekstu. Projekt został zweryfikowany przez Komitet ds. Koordynacji Planu Sześcioletniego, a następnie dopracowany przez wspomnianą komisję i ostatecznie przedłożony do zatwierdzenia przez definitorium.

Definitorium zatwierdziło tekst wytycznych podczas swojej 9. sesji w dniu 23 lipca 2020 r.

Zgodnie z uchwałą kapitulną dalsze zadanie należy teraz do poszczególnych jurysdykcji. Otóż każda jurysdykcja jest zobowiązana do przygotowania własnego dyrektorium o korzystaniu z nowych mediów „do końca 2022 r.” Wytyczne ogólne powinny więc być zintegrowane ze szczegółowymi normami lokalnymi dla prowincji i kustodii.

Prowincje i kustodie, które mają już dyrektoria o korzystaniu z nowych mediów, mogą posłużyć się wytycznymi jako niezbędnym narzędziem w rewizji swoich dyrektoriów, albowiem uchwała kapitulna podkreśla, że dyrektoria te powinny być poddawane „stałemu uaktualnieniu wynikającemu z ciągłego rozwoju fenomenu”.

Plan sześcioletni Zakonu 2019-2025 przypomina, że chcemy „ukształtować się według Ewangelii, aby stać się wspólnotą misyjną”. Wytyczne opracowane w jurysdykcjach mają zmierzać właśnie w tym kierunku. Ukształtować się według Ewangelii: to znaczy więcej pokory, mniej zwracania uwagi na siebie; aby stać się wspólnotą: może zaczynając od… wyłączenia telefonu komórkowego podczas posiłków; wspólnotą misyjną: tworząc w sieci internetowej bastiony głoszenia Ewangelii, nie tyle w pojedynkę, ale jako wspólnota!

Najdrożsi, idźcie po dwóch (jako wspólnota misyjna) w różne strony świata (także w różne strony Internetu!), głosząc ludziom pokój i pokutę na odpuszczenie grzechów (czyli Ewangelię)! (por. 1 Cel 29).

                Niech Bóg wam błogosławi,

Fr. Carlos A. TROVARELLI
Minister generalny

Fr. Tomasz Szymczak
Sekretarz generalny

Pobierz Wytyczne ogólne >>>