W ramach projektu animacji misyjnej w domach formacyjnych federacji FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) centrum misyjne w Rzymie rozpoczęło akcję uświadamiającą na temat misji, aby rozbudzić ducha misyjnego wśród młodzieży odbywającej formację. Postulanci z Osimo ukonkretnili ten apel, podejmując inicjatywę animacji „ad intra” i „ad extra” w celu poznania i przybliżenia misji franciszkańskich na świecie.

Pod kierunkiem magistra fr. Lucio MASSACESI przygotowali oni wystawę z planszami, zdjęciami i krótkimi cytatami o tematyce misyjnej, prezentowaną w naszej bazylice św. Józefa z Kupertynu w Osimo przez cały „misyjny październik 2020 r.”, obchodzony pod hasłem: „Oto jestem, poślij mnie! (Iz 6, 8)”.
Wcześniej zwrócili się do swoich prowincji i kustodii o odpowiednie materiały ekspozycyjne związane z prowadzonymi przez nie misjami, a także zobowiązali się do uwrażliwienia wiernych i pielgrzymów na sprawę misji Zakonu. Nie zabrakło przy tym młodzieńczej kreatywności, gdyż wychodząc od tej inicjatywy utworzyli w postulacie „koło misyjne”, mające na celu dalsze budzenie świadomości misyjnej, zgodnie z tym, czego uczy papież Franciszek, który pragnie Kościoła misyjnego w swoich strukturach i organizacji.
Postulanci rozpoczęli również pogłębianie zagadnień misyjnych poprzez materiały zamieszczane w naszym czasopiśmie pt. Il Missionario Francescano (Misjonarz Franciszkański).
Jesteśmy przekonani, że inicjatywa podjęta w Osimo będzie przykładem dla innych domów formacyjnych federacji FIMP. W ten sposób zainteresowanie posłannictwem misyjnym przysłuży się do wzrostu w powołaniu i do integralnej formacji młodego człowieka w perspektywie misyjnej.
Dzięki tej inicjatywie – podsumowali postulanci – nie tylko przyczyniliśmy się do upowszechnienia naszej rzeczywistości misyjnej, ale także doświadczyliśmy, jak ważna jest misja na naszej drodze formacyjnej.

Fr. Paolo FIASCONARO, dyrektor centrum misyjnego