Dnia 1 października 2021 r. 63 braci kleryków z trzech seminariów franciszkańskich w Krakowie, należących do trzech Zakonów franciszkańskich: Zakonu Braci Mniejszych, Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, rozpoczęło nowy rok akademicki 2021-2022 w studium franciszkańskim. Na pierwszym roku studiować będzie 19 braci.

Wśród gości przybyłych na uroczystość był przedstawiciel Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie fr. Jerzy BRUSIŁO OFMConv, a także przełożeni wyżsi Zakonów franciszkańskich: minister prowincjalny prowincji Matki Bożej Anielskiej i przewodniczący kapituły studium franciszkańskiego fr. Jacek KOMAN OFM, minister prowincjalny prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP fr. Marek MISZCZYŃSKI OFMCap, minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB OFMConv, minister prowincjalny prowincji świętych Cyryla i Metodego w Czechach fr. Piotr PAWLIK OFMConv.
Inauguracja odbyła się w seminarium braci mniejszych i rozpoczęła się Mszą św., której przewodniczył fr. Jacek KOMAN. W kazaniu podkreślił: „Myśląc o św. Franciszku w kontekście życia akademickiego i formacyjnego w naszym studium franciszkańskim, pragniemy u początku roku akademickiego na nowo, z nową świeżością ducha, zainspirować się bezkompromisową postawą naszego serafickiego ojca. Podobnie jak św. Paweł, był on głęboko przekonany o tym, że nie może w nas nigdy wygasać pierwsza gorliwość, gorliwość naszego pierwszego powołania i wezwania przez Jezusa Chrystusa i św. Franciszka, gorliwość w głoszeniu Dobrej Nowiny”. Życzył alumnom, wychowawcom i profesorom odważnego podejmowania wszystkich wyzwań, jakie wiążą się z formacją w studium franciszkańskim, aby dziś i jutro być świadkami Chrystusa, który wciąż przychodzi do współczesnego człowieka z Ewangelią życia i propozycją łaski zbawienia każdego.
Wykład inauguracyjny, zatytułowany Przemyśleć istotę Eucharystii na nowo. Refleksje na marginesie uznania anafory Addaja i Mariego, wygłosił fr. Paweł SAMBOR OFM, wykładowca na franciszkańskich uczelniach Antonianum i Seraphicum w Rzymie.
Proces tworzenia studium franciszkańskiego w Krakowie miał kilka etapów. Najpierw, w 2016 r., został podjęty przez prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych oraz prowincję św. Józefa Oblubieńca NMP Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, a następnie, w 2018 r., przez prowincję Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych.
„Jako duchowi spadkobiercy św. Franciszka, podejmujemy się wspólnego dzieła studium franciszkańskiego, aby służyło ono dobru rodziny franciszkańskiej oraz dobru całego Kościoła Chrystusowego” – czytamy w pierwszym zdaniu statutu studium.
Organem sprawującym najwyższą władzę w studium jest kapituła. Składa się ona z ministrów prowincjalnych trzech wspomnianych prowincji, których wyższe seminaria duchowne są związane umową agregacyjną. Kapituła sprawuje nadzór nad formacją intelektualną i działalnością administracyjno-ekonomiczną studium. Posiedzenia kapituły odbywają się przynajmniej raz w semestrze, a także za każdym razem, ilekroć zachodzi potrzeba. Przewodniczący i wiceprzewodniczący kapituły wybierani są przez jej członków na okres trzech lat.
Studia zorganizowane są w systemie dwustopniowym: dwa pierwsze lata obejmują wykłady z filozofii, trzy następne – z teologii, zaś rok szósty poświęcony jest zajęciom pastoralnym teoretycznym i praktycznym.
Studium jest afiliowane do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Fr. Jan M. SZEWEK / Redakcja