25 stycznia 2023 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej fr. Mateusza MICKA z prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków).

Praca, zatytułowana Maryjny wymiar wiary w teologii kard. Josepha Ratzingera i Benedykta XVI, została napisana pod kierunkiem bp. Andrzeja DZIUBY na wydziale teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie. Recenzenci wysoko ocenili zaprezentowaną tezę doktorską.
Choć twórczość teologiczna Benedykta XVI zawiera ogromne bogactwo różnych tekstów, to jednak tylko nieliczne z nich zostały w całości poświęcone Matce Bożej. Mimo tego nasz współbrat postawił sobie za cel przedstawienie głównych idei, wątków mariologicznych (maryjnego wymiaru wiary) w spuściźnie wielkiego teologa, jakim niewątpliwie był Benedykt XVI.
Autor dysertacji wskazał na wielowymiarowość postaci Matki Bożej. W trzech rozdziałach Maryja została ukazana jako idealny przykład do naśladowania: jako Matka wierzących, jako wzór wiary otwartej na tajemnicę Trójcy Świętej, jako wzór wiary zaangażowanej w dzieło zbawcze.
„Dla wiernych stanowi Ona wzór wiary, wzór zanurzenia się w słowie Bożym, jego kontemplowania, rozważania w sercu, pozostania mu wiernym. Jest też znakiem obecności Boga, kobietą Eucharystii, żywym tabernakulum, znakiem nadziei dla wszystkich wiernych, dla pielgrzymującego ludu Bożego” – stwierdził autor pracy po dogłębnej lekturze tekstów niemieckiego teologa.
Fr. Mateusz MICEK (lat 42) urodził się w Katowicach. W 1999 r. wstąpił do Zakonu franciszkanów. Po roku postulatu, roku nowicjatu i dwóch latach filozofii w wyższym seminarium w Krakowie wyjechał na dalszą formację do Niemiec. W 2007 r. ukończył pięcioletnie jednolite studia magisterskie (teologia) w Bayerische Julius-Maximilians-Universität w Würzburgu, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. W 2017 r. ukończył czteroletnie niestacjonarne studia doktoranckie na wydziale teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek teologia). Obecnie jest gwardianem klasztoru w Blieskastel w Niemczech i prowadzi wykłady z mariologii w „Kolbianum” w Niepokalanowie.

Fr. Jan M. SZEWEK