Dnia 16 lutego 2022 r. fr. Rubén MARTÍNEZ HERNÁNDEZ z prowincji Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku obronił pracę doktorską na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

Wstępna prezentacja pracy doktorskiej, zatytułowanej Inkardynacja kapłanów zakonnych do diecezji w świetle kanonu 693. Geneza normy i problem jej stosowania, miała miejsce w auli Pawła VI.
Fr. Rubén MARTÍNEZ HERNÁNDEZ przedstawił strukturę dysertacji, która jest podzielona na cztery rozdziały, oraz najważniejsze wyniki badań. Zaznaczył, że inkardynacja jako akt prawny jest wyrazem troski Kościoła o dobro wiernych i o integralną formację kandydatów, aby byli oni właściwie przygotowani do swojej posługi i stabilni w dokonanym wyborze.
Poza tym doktorant podjął zagadnienie przechodzenia duchownych z instytutu życia konsekrowanego do diecezji, stwierdzając, że zjawisko inkardynacji jest nieco złożone i problematyczne. Jest to proces, który wymaga modlitwy, dialogu, wiele uwagi i rozeznania ze strony kandydata, instytutu i biskupa. Stąd też należy wzmacniać formację, aby zdobyć dojrzałość konieczną do adekwatnego reagowania na ewentualne kryzysy i trudności w życiu zakonnym i kapłańskim.
Wspomniał również o możliwości dalszej refleksji nad kanonem 693, jak: charyzmat instytutu jako przewodnika i wzoru w sprawowaniu posługi; sposoby umacniania wierności wspólnot lokalnych poprzez budowanie klimatu otwartości, dialogu i zaufania; czas inkardynacji itp.
Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr Aitor JIMÉNEZ ECHAVE, który wraz z dwoma innymi profesorami zaopiniował przedłożoną treść. Podkreślili oni również wagę badanej kwestii oraz potrzebę poprawy omawianego kanonu Kodeksu. Zauważyli, że rozprawa, mająca głównie charakter poznawczy, naświetliła bardzo ciekawe zagadnienie, zawierając refleksje mogące być przydatne w przyszłych badaniach nad tą tematyką, która nie jest jeszcze zamknięta. Ponadto wykładowcy stwierdzili, że jest to dobrze rozplanowana praca z doskonale przyjętą metodologią.
Dziekan wydziału prawa, prof. dr Paolo GHERRI, wspomniał, że kandydat był bardzo chętny do współpracy i przygotował tezę rozprawy doktorskiej z dobrą analizą krytyczną i prawidłowym wykorzystaniem bibliografii.
W obronie pracy wzięli udział: wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, gwardian i rektor Seraphicum w Rzymie fr. Adam MĄCZKA oraz współbracia i przyjaciele ze stolicy. Z kolei online połączyli się: minister prowincjalny z Meksyku fr. Mario CASTRO MARTÍNEZ, rodzina doktoranta i kilku przyjaciół.
Gratulujemy naszemu współbratu nowego tytułu naukowego i życzymy mu szczęśliwego powrotu do prowincji, gdzie wchodzi w skład definitorium prowincjalnego.

Fr. Zvonimir PERVAN