Dnia 28 czerwca 2023 r. w auli św. Antoniego na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie fr. Jesús Manuel RODRÍGUEZ MORALES z prowincji Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku obronił pracę doktorską z filozofii: „La génesis de la antropología escotista: ratio seminalis y principium individuationis”.

Obronę poprzedziło słowo wprowadzające i prezentacja osiągnięć akademickich kandydata dokonana przez dziekana wydziału filozofii i członka komisji egzaminacyjnej prof. Stéphane OPPES. Jak stwierdził mówca, fr. RODRÍGUEZ MORALES ukończył filozofię w 2015 r. na Uniwersytecie Franciszkańskim w Meksyku. W 2019 r. uzyskał licencjat z filozofii na Antonianum i rozpoczął tu studia doktoranckie na wydziale filozofii. Od 2020 r. współpracuje jako ekspert przedmiotu na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Rzymie. Obecnie jest profesorem historii filozofii na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury Seraphicum w Rzymie.
Autopromocję pracy poprzedziła krótka modlitwa odmówiona przez kandydata. Następnie podsumował on istotne elementy swoich badań naukowych w odniesieniu do filozofii antropologicznej bł. Jana Dunsa Szkota. Cała dysertacja opiera się na metodzie hermeneutyki krytycznej, której rezultatem jest integralne tłumaczenie tekstów łacińskich na język hiszpański, fragmentów odnoszących się do teorii ratio seminalis (Quaestiones Super Libros Metaphysicorum Aristotelis VII q. 12; Lectura II d. 18 q. 1-2) i principium individuationis (Ordinatio II d. 3 pars 1 q. 1-6). Na tej podstawie jego interpretacja postuluje odczytanie na nowo teoretycznych zasad doktryny Doctor Subtilis.
Po zaprezentowaniu rozprawy przez promotora prof. Ernesto DEZZA i przez drugiego promotora prof. Francisco Javier CALPE MELENDRES kandydat znakomicie odpowiedział na pytania dotyczące problemów specyficznego poznania według teorii Szkota. Końcową ocenę przedstawił trzeci członek komisji prof. Stéphane OPPES.
Po długiej i owocnej dyskusji komisja udała się na naradę, aby omówić osiągnięcia kandydata zawarte w pracy doktorskiej. Sekretarz generalny uniwersytetu fr. Pascal LUSHULI ogłosił, że fr. RODRÍGUEZ MORALES uzyskał tytuł doktora filozofii z oceną summa cum laude i zachęcił do publikacji studium.
Posiedzenie akademickie zakończyło się słowami podziękowania skierowanymi do wszystkich obecnych przez nowego doktora.
Naszemu współbratu składamy najszczersze gratulacje z okazji uzyskania wysokiego stopnia naukowego i życzymy, aby jego życie i studia w zakresie filozofii franciszkańskiej przyniosły obfite owoce i aby służył Bogu i Jego Kościołowi z wielkodusznością i pokorą.

Fr. Alejandro PALACIOS VÁZQUEZ