W dniach 3-4 lutego 2021 r., w klasztorze św. Franciszka w Roman, odbyła się kapituła prowincjalna nadzwyczajna prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii.

Obecna sytuacja sanitarna uniemożliwiła fizyczną obecność wszystkich delegatów i stąd bracia posługujący we Włoszech, Turcji, Niemczech i Rumunii połączyli się online za pośrednictwem platformy cyfrowej.
W środę 3 lutego, o godz. 7.30, w kaplicy Instytutu Teologicznego w Roman, Mszy św. ku czci św. Błażeja przewodniczył minister prowincjalny fr. Damian Gheorghe PĂTRAȘCU. W homilii podkreślił różne aspekty dotyczące życia duchowego, które winno być ukierunkowywane poprzez wytyczne Zakonu i oparte na „zbawczych ostrzeżeniach Pana”.
Na otwarcie obrad bracia kapitulni zebrali się w auli „P. Petru Albert” o godz. 9.15. Najpierw odśpiewano hymn Veni Creator, a potem minister prowincjalny pozdrowił braci obecnych fizycznie i online. Z kolei pozdrowienia przekazali wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI i asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN.
Duchowe wprowadzenie, zatytułowane Tożsamość i przynależność, wygłosił fr. Virgil BLAJ, magister kleryków. Następnie fr. Bogdan-Emilian BALAȘCĂ, dyrektor Rzymskokatolickiego Liceum Teologicznego im. św. Franciszka z Asyżu, ukazał aktualną sytuację szkoły. O godz. 11 fr. Mihai AFRENȚOAE, rektor Instytutu Teologicznego w Roman, i dr Constantin CUCOȘ, profesor Wydziału Psychologii i Nauk Pedagogicznych w Iași, przedstawili syntezę sprawozdania komisji ds. Instytutu Teologicznego w Roman.
O godz. 15 bracia spotkali się w grupach roboczych, a o godz. 16 w auli kapitulnej zaprezentowano podsumowanie prac i wysłuchano kilku wystąpień braci połączonych online.
W czwartek 4 lutego, o godz. 7.30, wikariusz prowincji fr. Emilian-Ionel DUMEA przewodniczył Mszy św. W homilii zaznaczył, że uczeń Jezusa nie może posiadać niczego, aby móc oddać się całkowicie dla dobra dusz, upodabniając się w ten sposób do św. Franciszka.
O godz. 9.15, po wezwaniu Ducha Świętego, bracia kapitulni przyjęli kilka uchwał dotyczących Statutów prowincjalnych i Statutów kustodialnych kustodii Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej, a następnie miały miejsce konstruktywne dyskusje na temat życia prowincji.
Na zakończenie kapituły minister prowincjalny wraz z wikariuszem generalnym i asystentem FIMP podziękowali braciom za udział w obradach.

Fr. Francisc-Lucian GHERVASE, sekretarz prowincji