Bezpośrednio po tygodniowych obradach nowych ministrów, kustoszy i sekretarzy prowincjalnych (9-13 stycznia) odbyło się w dniach od 16 do 20 stycznia 2023 r. w Seraphicum w Rzymie spotkanie Zakonu „w połowie drogi” (pierwsza tura).

Cel spotkania można ująć w następujący sposób: w połowie sześciolecia 2019-2025 definitorium generalne w ramach rozmów prowadzonych z ministrami, kustoszami i delegatami prowincjalnymi z całego świata chciało omówić sytuację Zakonu, zweryfikować realizację sześcioletniego planu Zakonu (Ukształtować się według Ewangelii, aby stać się wspólnotą misyjną) i zaproponować niektóre tematy na kapitułę generalną w 2025 r.
Uczestnicy przybyli z następujących federacji: 2 z AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans), 7 z CEF (Centralis Europae Foederatio), 7 z CFF (Conventual Franciscan Federation), 3 z FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals), 4 z FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis), 9 z FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) i 2 z FALC (Federación América Latina Conventuales).
Wszyscy mogli przygotować się do spotkania na podstawie Instrumentum laboris, które zostało opracowane w kilku językach i rozesłane przed świętami Bożego Narodzenia. Tekst dotyczył następujących kwestii, które kolejno przedstawiali minister generalny i definitorzy: między statystyką a spojrzeniem na zalążki życia, między przetrwaniem a oznakami żywotności; charyzmat franciszkański i jego przekazywanie, począwszy od prymatu Boga, braterstwa, odwagi i otwartości misyjnej; rozeznanie wspólnotowe jako „przyjęcie” przyszłości; ekonomia braterska tworząca kulturę franciszkańską. Wymiana opinii i doświadczeń w czterech grupach językowych pozwoliła na znaczne wzbogacenie i wniesienie wkładu w różne ważne dziedziny życia Zakonu.
Na zakończenie spotkania podsumowano najistotniejsze zagadnienia poruszane w grupach roboczych, a przyjęte wnioski – wraz z tymi, które pojawią się w drugiej turze spotkania (19-23 czerwca 2023 r.) – będą stanowiły zarys tematyczny do przygotowania najbliższej kapituły generalnej.
Wspólnie spędzone dni stały się dla wszystkich doskonałą okazją do pogłębienia braterstwa, lepszego poznania się i wymiany informacji na temat tego, co Zakon uważa za priorytet na swojej drodze. Dziękujemy gościnnej wspólnocie Seraphicum, współbraciom tłumaczom i tym, którzy zorganizowali i koordynowali całość spotkania.

Fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny FIMP