Komunikat 9. (2018-08-22)

Kapituła generalna ukończyła prace nad szóstą częścią konstytucji: „Zarząd zakonu”. Tekst całej tej części Instrumentum laboris został w zasadzie zatwierdzony, ale z szeregiem niewielkich poprawek redakcyjnych. Jest kilka istotnych zmian: artykuł dotyczący nadzwyczajnych uprawnień ministra generalnego i jego definitorium traktujący o mianowaniu ministra prowincjalnego i jego definitorium został przeniesiony z rozdziału omawiającego urzędy do rozdziału dotyczącego kapituły prowincjalnej; dodano paragraf wyraźniej określający prawo do usunięcia gwardiana; kapituła opowiedziała się za minimalną liczbą trzech zakonników w każdym klasztorze. W miarę zbliżania się do zakończenia kapituły, dochodzimy do 800 głosowań.

Fr. Timothy KULBICKI OFMConv
sekretarz generalny kapituły


Komunikat 8. (2018-08-20)

Kapituła generalna ukończyła prace nad piątą częścią konstytucji: „Formacja braci”. Przyjęto tekst „Instrumentum laboris” dla całej części, choć z szeregiem drobnych zmian redakcyjnych.
Kapituła generalna poparła również uchwałę, która potwierdza działania podjęte w celu utworzenia uniwersytetu franciszkańskiego w Rzymie przez trzy rodziny franciszkańskie pierwszego zakonu oraz zachęca do szybkiego ukończenia tego projektu.
Do tej pory odbyło się ponad 600 głosowań. Pozostaje jeszcze końcowa część, dotycząca sprawowania władzy w zakonie.

Fr. Timothy KULBICKI OFMConv
sekretarz generalny kapituły


Komunikat 7. (2018-08-17)

Kapituła generalna ukończyła prace nad czwartą częścią konstytucji: „Misja braci”. Tekst „Instrumentum laboris” zawierający wprowadzenie duchowe i pierwszy rozdział („Podstawa misji i działalności braci”) został zatwierdzony z kilkoma niewielkimi zmianami tekstowymi.
Instrumentum laboris” z drugim rozdziałem („Zakres misji i działalności braci”) zostało w zasadzie przyjęte, ale z dodaniem nowego paragrafu o ekologii franciszkańskiej.
Podobnie trzeci rozdział („Kierowanie misją i działalnością braci”) został zasadniczo zatwierdzony, z wyjątkiem paragrafu o przyjmowaniu parafii, a tym samym obowiązuje tekst dotychczasowy. Czwarty rozdział („Misja braci ad gentes”) został poprawiony, aby poświęcić więcej uwagi na misję „ad gentes”.
Do tej pory przeprowadzono ponad 500 głosowań.

Fr. Timothy KULBICKI OFMConv
sekretarz generalny kapituły


Komunikat 6. (2018-08-16)

Kapituła generalna ukończyła prace nad trzecią częścią konstytucji: „Życie w braterskiej wspólnocie”.
Tekst trzeciej części „Instrumentum laboris” został zasadniczo zatwierdzony w całości, ale z niektórymi wyjątkami: ojcowie kapitulni zagłosowali za przeniesieniem tekstu o świętym konwencie asyskim do rozdziału czwartego w pierwszej części, dotyczącego ustroju zakonu, a ponadto opowiedzieli się za pozostawieniem paragrafu obecnych konstytucji, mówiącego o wspólnocie stołu i wspólnej rekreacji.
W niektórych paragrafach wprowadzono kilka drobnych zmian. W piątek po południu sekretarz-notariusz poinformował kapitułę, że głosowano już ponad 400 razy.

 

Fr. Timothy Kulbicki OFMConv.

Fr. Timothy KULBICKI OFMConv
sekretarz generalny kapituły


Komunikat 5. (2018-08-10)

Kapituła generalna zakończyła prace nad drugą częścią: „Życie w zjednoczeniu z Bogiem”, najkrótszą częścią konstytucji.
Tekst trzeciej części „Instrumentum laboris” został zasadniczo zatwierdzony w całości, ale z wyjątkiem nazwy rozdziału trzeciego. W całym tekście wprowadzono niektóre drobne zmiany.
Kapituła w drugim rozdziale opowiedziała się za takim rozwiązaniem, które nie zobowiązuje braci profesów czasowych do prywatnego odmawiania całej liturgii godzin, zobowiązując ich do prywatnego odmówienia jutrzni i nieszporów oraz zachęcając do odmawiania pozostałych części liturgii godzin.

Fr. Timothy KULBICKI OFMConv
sekretarz generalny kapituły


Komunikat 4. (2018-08-09)

Kapituła generalna ukończyła prace nad końcową pierwszą częścią konstytucji: „Profesja Reguły”.
W trzecim rozdziale, dotyczącym ślubów, tekst „Instrumentum laboris” został w zasadzie zatwierdzony, ale z wyjątkiem paragrafu o wytrwałości w powołaniu i wstępnego paragrafu opisującego ślub posłuszeństwa. W tych punktach pozostaje obowiązujący tekst obecnych konstytucji. Nieznaczne poprawki wprowadzono także w niektórych innych paragrafach.
W czwartym rozdziale, dotyczącym ustroju zakonu, tekst „Instrumentum laboris” został zasadniczo zatwierdzony. Kapituła opowiedziała się za tekstem alternatywnym, nie wymagającym transfiliacji czasowej do innej prowincji lub kustodii, na której terenie zakonnik mógłby mieszkać i pracować. Ponadto zmieniła paragraf dotyczący określenia podziału terytorialnego, jak również paragraf odnoszący się do erygowania klasztoru.

Fr. Timothy KULBICKI OFMConv
sekretarz generalny kapituły


Komunikat 3. (2018-08-06)

Kapituła generalna ukończyła prace nad drugim rozdziałem w pierwszej części konstytucji: „Profesja Reguły”. Tekst Instrumentum laboris został w zasadzie zatwierdzony, z wyjątkiem paragrafu dotyczącego roli kapituły generalnej w uchwalaniu prawodawstwa; w tym numerze pozostaje obowiązujący tekst obecnych konstytucji.
Dokonano również zmian w paragrafie dotyczącym studium Reguły i źródeł franciszkańskich, jak też w paragrafie odnoszącym się do prawa dyspensowania od norm dyscyplinarnych konstytucji, które teraz obejmowałoby także kustosza.

Fr. Timothy KULBICKI OFMConv
sekretarz generalny kapituły


Komunikat 2. (2018-08-04)

Kapituła generalna ukończyła pracę nad pierwszym rozdziałem pierwszej części konstytucji: „Podstawy charyzmatyczne zakonu”. Tekst Instrumentum laboris – z kilkoma zmianami w początkowym paragrafie i w paragrafie opisującym konwentualność – został w zasadzie zatwierdzony.
Kapituła generalna opowiedziała się za włączeniem tematyki dotyczącej natury kleryckiej zakonu do pierwszej części. Poza tym kapituła generalna dodała również nowy paragraf dotyczący natury maryjnej zakonu oraz kolejny paragraf wyjaśniający charakter składanych ślubów zakonnych. Nowy paragraf dotyczący dziedzictwa kolbiańskiego zakonu jest w fazie projektu i – jeśli i gdy zostanie przyjęty – może być dołączony do pierwszej części.

Fr. Timothy KULBICKI OFMConv
sekretarz generalny kapituły


Komunikat 1. (2018-08-03)

Wśród pierwszych czynności kapituły generalnej było zaprezentowanie, przedyskutowanie i przyjęcie Ordo procedendi, podanie szeregu wytycznych pomyślanych w celu ułatwienia pogłębionej dyskusji nad tekstami Instrumentum laboris oraz zapoznanie ze sposobem głosowania i modyfikacji tych tekstów.
W wykonaniu tego niekiedy żmudnego zadania ojcowie kapitulni znajdują się w dobrym punkcie dyskusji nad pierwszą częścią: Życie ewangeliczne braci.
Ukończyli już prace nad wprowadzeniem duchowym. Kapituła generalna przyjęła całe wprowadzenie duchowe zawarte w Instrumentum laboris, dodając tylko tekst z trzeciego napomnienia św. Franciszka z Asyżu.

Fr. Timothy KULBICKI OFMConv
sekretarz generalny kapituły