W dniach 28-30 listopada 2022 r. w Gdańsku odbyło się jesienne spotkanie przełożonych prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk).

Na spotkanie przybyli współbracia z klasztorów w Polsce, Litwie, Niemczech, na Węgrzech, w Rumunii i Szwecji. Obradom przewodniczył minister prowincjalny fr. Wojciech KULIG.
W pierwszym dniu bracia wysłuchali konferencji pt. Św. Maksymilian i jego wizja Zakonu, wygłoszonej przez fr. Piotra BIELENINA, dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie. Po prelekcji uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań oraz podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat historycznej działalności patrona prowincji i przełożenia pozostawionego przez niego wzoru apostolstwa na czasy współczesne.
Drugi dzień spotkania rozpoczęła konferencja prof. Danuty KLUCZ z Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Prelegentka przybliżyła słuchaczom przepisy odnoszące się do zatrudniania w klasztorach pracowników świeckich oraz organizacji wolontariatu i prowadzenia działalności gospodarczej. Dalsze obrady zostały poświęcone bieżącym sprawom klasztorów oraz formacji.
Tego samego dnia, podczas modlitwy brewiarzowej w kaplicy św. Anny, zostały promulgowane nowe Statuty prowincji. Data ta nie została wybrana w sposób przypadkowy, ponieważ w tym dniu, 29 listopada, obchodzone jest święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego, a Statuty, zgodnie ze swoim celem, mają być wskazówką, jak w nowych czasach i miejscach realizować sposób życia braci mniejszych konwentualnych, którego świadectwo pozostawił potomnym św. Franciszek i jego naśladowcy. Rewizja tekstu Statutów miała na celu dostosowanie ich treści do zrewidowanej wersji Konstytucji i została przeprowadzona przez specjalnie powołaną w tym celu doraźną komisję prowincjalną.
Ostatni dzień spotkania został poświęcony na omówienie spraw organizacyjnych dotyczących m.in. trwających wizytacji, przygotowań do obchodów jubileuszu zatwierdzenia Reguły i najnowszych publikacji braci.

Fr. Piotr KUREK, sekretarz prowincji