W dniu 21 kwietnia 2020 r. papież Franciszek mianował fr. Marius-Petru BÎLHA z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii misjonarzem miłosierdzia. Fr. Marius-Petru obecnie pełni funkcję rektora kleryków w Roman.

W liście dołączonym do dekretu Ojca Świętego, podpisanym przez abp. Rino FISICHELLA, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, czytamy, że „wieloraki oddźwięk duchowych owoców posługi misjonarzy podczas nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia (2015-2016) skłonił papieża Franciszka do przedłużenia ich misji, będącej wyrazem miłosierdzia Bożego i troski Kościoła, aż do nowego rozporządzenia, co ma być «konkretnym znakiem, że łaska jubileuszu nadal w różnych częściach świata jest żywa i skuteczna»” (Papież Franciszek, Misericordia et misera, nr 9)”.
W wypełnianiu swojej posługi misjonarz miłosierdzia winien podejmować współpracę z proboszczami, rektorami sanktuariów i biskupami diecezjalnymi, ożywiać misje ludowe i inne inicjatywy dotyczące sprawowania sakramentu pojednania i głoszenia tajemnicy miłosierdzia Bożego, przede wszystkim w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Powinien też zatroszczyć się o organizowanie wydarzeń mających na celu przybliżenie samej misji misjonarza miłosierdzia.
W liście wspomina się ponadto o szeregu postaw proponowanych przez papieża każdemu spowiednikowi, a mianowicie: „Byście byli otwartymi na wszystkich; świadkami ojcowskiej czułości, mimo powagi grzechu; gorliwymi w pomaganiu w refleksji nad popełnionym złem; jasnymi w przedstawianiu zasad moralnych; gotowymi do towarzyszenia wiernym w procesie pokutnym, cierpliwie dotrzymując im kroku; dalekowzrocznymi w rozeznawaniu każdego poszczególnego przypadku; szczodrymi w udzielaniu Bożego przebaczenia; (…) wielkoduszni sercem” (Misericordia et misera, nr 10).
Na koniec zaznaczono, że uprawnienia przyznane misjonarzom pozwalają na rozgrzeszanie niektórych grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.
Minister prowincjalny fr. Teofil PETRIȘOR wręczy dekret misjonarzowi miłosierdzia podczas uroczystej celebracji, która odbędzie się 7 czerwca w kaplicy Franciszkańskiego Instytutu Teologicznego w Roman.
Wyrażamy wdzięczność fr. Marius-Petru za przyjęcie tej szczególnej służby w Kościele i módlmy się za niego, aby był narzędziem miłosierdzia dla ludu Bożego!

Fr. Virgil Blaj, sekretarz prowincji