21 września 2022 r. zainaugurowano nowy rok akademicki w szkole grafologii Seraphicum w Rzymie. W uroczystości wzięli udział – także za pośrednictwem połączenia online – wykładowcy, nowo zapisani słuchacze oraz studenci drugiego i trzeciego roku.

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem powitalnym wygłoszonym przez dziekana wydziału fr. Raffaele DI MURO, który najpierw powitał nowych studentów, a następnie zilustrował strukturę i perspektywy trzyletniego kursu. W rzeczywistości kurs jest podzielony na dwuletni okres wspólny dla wszystkich specjalizacji, zaś ostatni rok jest poświęcony różnym specyficznym dziedzinom, jak grafologii pastoralnej, której dziekanem i referentem jest fr. Raffaele DI MURO, czy grafologii sądowej i eksperckiej, której referentami są Vincenzo TARANTINO i Chiara MISTRORIGO. Pozostałe specjalizacje to: grafologia wieku rozwojowego, której referentem jest Loredana MORETTI i która osobiście zaprezentowała kurs, grafologia poradnictwa zawodowego i zarządzania zasobami ludzkimi, której referentem jest Alessandra MILLEVOLTE. W programie były jeszcze trzy inne wystąpienia (dwa wygłoszone osobiście, a jedno zdalnie): Nadia BUONANNO, Gianfranco MOCCIA, Iride CONFICONI. Prelegenci zilustrowali różne aspekty kursu, ale przede wszystkim podzielili się z obecnymi wieloma ujęciami grafologii.
Ukazano również różnorakie możliwości oferowane przez szkołę, jak miejscowa biblioteka, laboratorium kryminalistyczne, wykłady stacjonarne i online (zawsze jest obecny technik), sekretariat, z którym można się kontaktować przez cały rok w celu uzyskania wszelkich informacji, zarówno w siedzibie uczelni, jak i za pośrednictwem odnośników na stronie internetowej.
Na koniec dziekan przedstawił czterech nowych wykładowców, którzy od tego roku akademickiego dołączyli do zespołu: Stefania CATINARI, Felice DI MAIOLO, Josè Alberto SUÀREZ ALEMÀN i Serena GIACOBONE, przy czym trzej ostatni są nowymi absolwentami szkoły grafologii Seraphicum.
Po prezentacjach, w tym także wykładowców, którzy ze względu na obowiązki zawodowe nie mogli być obecni na inauguracji, rozpoczęto wykłady, życząc wszystkim twórczego zapału i owocnego roku!

Serena GIACOBONE