W związku z obecną pandemią federacja CEF (Centralis Europae Foederatio) spotkała się w dniach 14-16 października 2020 r. na posiedzeniu zwyczajnym za pośrednictwem platformy Zoom.

Pierwszy dzień był poświęcony na podzielenie się informacjami z różnych jurysdykcji tworzących federację: prowincji niemieckiej, prowincji chorwackiej i prowincji słoweńskiej, kustodii prowincjalnej austriacko-szwajcarskiej, delegatury holenderskiej, delegatur prowincji polskich w Niemczech, misji prowincji rumuńskiej w Niemczech, misji w Szwecji i Danii. Na posiedzenie został również zaproszony kustosz z Wielkiej Brytanii i Irlandii, należący do federacji CFF (Conventual Franciscan Federation).
W dalszej kolejności omówiono stan prac nad Statutami CEF, które są w trakcie opracowywania i które zostaną poddane pod dyskusję na następnym spotkaniu.
Drugiego dnia z uczestnikami posiedzenia połączył się minister generalny fr. Carlos TROVARELLI, przebywający obecnie w Korei Południowej. Zachęcił nas do refleksji nad tożsamością i nad ewentualną reorganizacją federacji, nie tylko z punktu widzenia strategicznego, ale przede wszystkim charyzmatycznego: wierność charyzmatowi, wyzwania, zakorzenienie w wierze, otwartość na międzykulturowość i na współpracę itp. Później rozwinęła się interesująca wymiana najważniejszych doświadczeń w każdej jurysdykcji. Następnie odbyło się spotkanie z poborcą generalnym fr. Leszkiem ŁUCZKANINEM, który omówił uchwałę 16 ostatniej kapituły generalnej, dotyczącą kwestii ekonomicznych. Podkreślił zwłaszcza szczególne znaczenie nowego funduszu solidarności braterskiej i wyjaśnił sposób, w jaki jurysdykcje mogą przekazywać składki na zaspokojenie różnych potrzeb Zakonu na świecie.
W trzecim dniu asystent generalny fr. Dominique MATHIEU przedstawił sprawozdanie z różnych działań definitorium generalnego, wychodząc przede wszystkim od uchwał przyjętych na ostatniej kapitule generalnej i inspirujących liczne inicjatywy podejmowane przez zarząd Zakonu. Na koniec poruszono zagadnienie formacji, zwłaszcza początkowej. Federacja nie ma wspólnego domu formacyjnego, ale regularnie posyła nowicjuszy do Asyżu. Odbyła się krótka wymiana poglądów na temat tego doświadczenia.
Niektóre tematy przewidziane w porządku obrad były szczególnie ważne i dlatego federacja spotka się ponownie online w listopadzie br.
Dziękujemy Panu Bogu za to spotkanie odbywające się w braterskiej atmosferze, pomimo oczywistych trudności związanych z pandemią. Słowa wdzięczności kierujemy także do zarządu Zakonu, który z wielką troską i braterską bliskością towarzyszy życiu naszej federacji.

Fr. Igor SALMIČ, przewodniczący CEF