10. Misyjna orientacja życiowa

Mimo tego, że pierwsze próby głoszenia Ewangelii poganom, podjęte przez serafickiego ojca, mogły uchodzić za nieudane, trzeba stwierdzić, że „orientacja życiowa”, która go charakteryzowała, a którą udało mu się zaszczepić w braciach, była na wskroś misyjna.

Na życie misyjne Franciszek patrzył przez pryzmat życia zanurzonego w Ewangelii, odzianego w szatę mniejszości i ubóstwa, czerpiącego swą żywotność z adorowania Pana i będącego świadectwem Dobrej Nowiny, dawanym przez wspólnotę braterską. Słowa Jezusa przyjmował jako wytyczne dla swego życia. Nie zaopatrywał się w żadne materialne zabezpieczenia. Był pełen duchowej radości. Zapatrzony w Mistrza, chciał jak najwierniej odzwierciedlić Jego misję w swoim życiu. Kontemplując Chrystusa wcielonego i ukrzyżowanego, dawał podwaliny pod swoje rozumienie misji. Nawoływał braci, by swe powołanie traktowali przede wszystkim jako dar służący zbawianiu innych: „Bóg miłosiernie powołał nas nie tylko dla naszego zbawienia, ale dla zbawienia wielu, abyśmy szli przez świat, zachęcając wszystkich bardziej przykładem niż słowami do czynienia pokuty za swe grzechy i do pamiętania o przykazaniach Bożych” (3T 10, 36).

Z faktu śmierci Chrystusa wypływała naczelna prawda, którą Franciszek chciał żyć: zdobyć dusze dla Jezusa, aby On mógł obdarzyć je zbawieniem. Ta prawda motywowała jego modlitwę, głoszenie i świadectwo. To samo pragnienie chciał zaszczepić wśród braci, czując się wraz z nimi posłanym do walki o dusze, o które również walczył diabeł.

Poprzez taką postawę seraficki ojciec ukazał światu macierzyńskie oblicze Kościoła. Działalność misyjna, pobudzana pragnieniem ogarnięcia miłością każdego człowieka, na wzór matki kochającej każde swoje dziecko, na końcu czasów ma wydać owoce w postaci nawróconych ludzi, zrodzonych do życia wiecznego przez jego modlitwy, pokutę i przepowiadanie.

Fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej

Na podstawie:
Esser K., Temas espirituales, Oñate (Guipúzcoa) 1980.
Hubaut M., Francisco y sus hermanos, un nuevo rostro de la misión, SelFr 34 (1983) 9-21.
Mazurek D., Św. Franciszek z Asyżu a misje wśród niewiernych, w: W Nurcie Franciszkańskim, 8 (1999), 109-119.
Wczesne źródła franciszkańskie, t. I-II, Warszawa 1981.
Wiśniowski G., Działalność misyjna Zakonu Braci Mniejszych, [b.m. i r.wyd.; druk powiel.].

Więcej wiadomości o misjach pod adresem Facebook:
https://www.facebook.com/AnimazioneFrancescana/
Zobacz także Instagram sekretariatu misyjnego:
https://www.instagram.com/sgam_ofmconv/